Ordensreglar for Fiksdal Friskule

Ordensreglar for Fiksdal Friskule sist justert 15.09.2023

Ordensreglane skal gjennomgåast på alle steg kvar haust, og godkjennast i rådsorgana.

 • Elevar og tilsette på skulen må gjere sitt beste for at vi skal få eit trygt og godt arbeidsmiljø, der alle viser ansvar, omsorg og respekt for kvarandre.  
 • På skulevegen og i skuletida skal elevane vise omsyn og respekt for sine medelevar. Særleg omsyn må ein vise overfor dei yngste elevane.  
 • På skulen har vi positive haldningar og snakkar fint til kvarandre. Stygg ordbruk vert ikkje tolerert, og ein konsekvens kan vere å bli tatt ut frå situasjonen. Føresette vil bli kontakta ved behov.   
 • Elevar og tilsette er ansvarleg for at det er god orden på klasserommet og skuleområdet.  
 • Føresette har ansvar for at elevane møter til rett tid. Elevar og føresette skal sjå til at bøker og utstyr er med, og at eit eventuelt heimearbeid er skikkeleg gjort.  
 • Syklar, sparkar, ski o.l. skal setjast på tilvist plass. Det er forbode å bruke private syklar, rollerblades, sko med hjul og skateboard på skulen sitt område i skule – og SFO-tida. Barna bør nytte hjelm til og frå skulen.      
 • Når skulen sine syklar blir brukt skal det nyttast hjelm.  
 • Dersom eleven blir hindra i å møte til undervisning eller skal be seg fri, gje beskjed i Transponder. Gjeld fråværet permisjon lengre enn tre dagar, skal føresette søkje til rektor. Elevar som ikkje skal vere med i kroppsøving, skal gje melding om dette. Gjeld fråværet eit lengre tidsrom, skal det leggjast fram legeattest.  
 • I friminutta skal elevane til vanleg vere ute. Utevaktane har det overordna ansvaret.  
 • Yttertøy og caps/luer skal elevane henge frå seg i gangen. Yttertøy, gymklede og ekstraskift bør vere merka.  
 • Alle skal bruke innesko. Utesko er ikkje tillatt på klasserommet og i kantina. For å delta i kroppsøving i gymsalen, må elevane ha egna gymsko.  
 • Elevane skal ikkje forlate skuleområdet utan løyve.  
 • Det er ikkje lov å ta med godteri eller tyggis. 
 • Elevar har ikkje lov til å bruke mobiltelefon eller anna elektronisk utstyr i skuletida, på SFO og busshaldeplass.  
 • Det er ikkje lov å ha med leiker og anna upassande utstyr på skulen.  
 • Brot på ordensreglane vert teke med i vurderinga av orden og åtferd. I alvorlege tilfelle får heimen melding. Ved brot på regelen om bruk av mobiltelefon, blir den inndregen og levert tilbake ved skuleslutt.  
 • Ved vurdering av eventuelle tiltak, der elevane har brote ordensreglane, skal dei føresette bli kontakta av kontaktlæraren etter avtale. Før det blir teke avgjerd om tiltak, har eleven rett til å forklare seg munnleg til den som skal ta avgjerda.  
 • Før det blir gjort vedtak om bortvising, skal ein ha vurdert andre tiltak. Foreldra skal alltid varslast før ein elev på 1. til 7. årssteg blir bortvist for resten av dagen.  
 •    Skulen har mynde til følgjande tiltak dersom elevane bryt reglane:    
  a) Innesitjing i friminuttet. Lærar tek avgjerd.  
  b) Bortvisning frå ein undervisningstime. Lærar tek avgjerd.  
  c) Bortvisning frå delar av ein skuledag. Vedtak av rektor i samråd med lærar.  
  d) Føresette kan verte gjort økonomisk ansvarleg for skadar p.g.a. uvøren framferd.  
 • Ved tiltak c og d skal heimen ha melding frå skulen i forkant. Avgjerd om bortvising etter desse    punkta er enkeltvedtak, og reglane i forvaltingslova gjeld. Fylkesmannen er klageinstans.  
 •    Skulen er ikkje økonomisk ansvarleg for ting som vert øydelagt eller borte.