Velkomen som søkjar til Fiksdal Friskule


Når det gjeld søknadshandsaming og tildeling av elevplassar er det viktig å vite følgjande:

• Vi har løpande opptak heile året.

• Alle søknadar vert behandla konfidensielt.

• Ved fleire søknadar enn det er ledige plassar, vil tildeling av skuleplass skje etter skulen sitt inntaksreglement.


Ved spørsmål eller behov for meir informasjon ta gjerne kontakt med:

Rektor Lone Stavnes

lone@fiksdalfriskule.no